تعمير مشعل

مشعل گازسوز

مشعل گازسوز

مشعل دستگاهي است كه با تركيب مقدار معيني هوا و سوخت (به اين عمل احتراق گفته مي‌شود) در يك فضاي ايمن، انرژي سوخت را به انرژي گرمايي تبديل مي‌كند كه در اثر اين احتراق مقداري گاز نيز توليد شده كه از راه دود كش خارج مي‌شود. اين انرژي توليد شده توسط دو روش جابه‌جايي و تشعشع به محيط اطراف انتقال داده مي‌شود.

مشعل (BURNER) وسيله اي است كه با استفاده از سوخت گاز، گازوئيل، مازوت و يا ساير سوخت ها انرژي گرمايشي را با استفاده از شعله مستقيم ايجاد مي كند. مشعل ها بر اساس سوخت مصرفي و ظرفيت گرمايشي و نوع مصرف انتخاب مي شوند. مشعل ها عمدتا جهت گرمايش سيستم هايي مانند ديگ بخار و ديگهاي فولادي و چدني (گرم كردن مايعات ناقل حرارت) استفاده مي شوند.در ديگ ها ظرفيت مشعل با توجه به ظرفيت محاسبه شده در ديگ انتخاب مي شوند و اين دو عدد رابطه مستقيم دارند. (كيلو كاري – كيلو وات)

طرز كار مشعل بدين شكل مي باشد كه سوخت از طريق نازل به محفظه احتراق رفته و ايجاد جرقه، حرارت مورد نياز را به صورت شعله به داخل كوره هدايت مي كند. قطعات مشعل شامل فيلتر سوخت (گازسوز)، شير برقي، پرشر سوئيچ گازي، پرشر سوئيچ هوا، فن و الكترو موتور، سيستم جرقه زني، يون كنترل شعله مشعل، رله كنترل و دمپر تنظيم هوا مي باشد.

مشعل‌ها بر اساس: پروفيل شعله توليد شده، نوع سوخت، طريقه اشتعال، ظرفيت كاري و … تقسيم‌بندي مي‌شوند. كار اصلي مشعل ايجاد گرمايش مي‌باشد كه با توجه به نياز كار، مشعل مورد نظر را انتخاب مي‌كنند. يكي از بزرگترين استفاده‌هاي مشعل در صنعت گرمايش به عنوان موتور احتراق بويلرها مي‌باشد.

مشعل گازسوز
اين مشعلها براي احتراق گاز طبيعي طراحي شدهاند. دبي سوخت گازي لازم در اين مشعلها، توسط شير برقي كنترل شده و هواي لازم براي
احتراق آنها توسط يك دمنده كه بر روي محور موتور نصب شده است تأمين
ميشود. دبي اين هوا هم توسط دمپر هوايي كه در ساختمان مشعل نصب
شده است، كنترل ميشود.

تعمير مشعل

تعمير مشعل

جريان گاز از يك فيلتر عبور كرده، با هواي احتراق مخلوط شده و آماده احتراق ميشود. اگر فشار هواي احتراق از حدي كمتر شده و يا دبي سوخت از مقدار مورد نظر بيشتر يا كمتر شود، اين موضوع توسط سنسورهاي فشارِ
تعبيه شده در مشعل حس شده و مشعل به وسيله يك رله كنترلي، خاموش ميشود. در صورت مناسب بودن تمام شرايط ذكر شده، در نهايت مخلوط سوخت گازي و هوا، توسط جرقه (كه به وسيله يك ترانس ولتاژ بالاي
نصب شده در ساختمان مشعل ايجاد ميشود) و يا به وسيله شعله يك شمعك كه در مسير خروجي جريان قرار ميگيرد.
محترق ميشود. همچنين به منظور يكنواخت كردن و پايدارسازي شعله، از يك شعله پخش كن در جلوي نازل سوخت استفاده ميشود. به منظور كنترل فرايند احتراق از يك سنسور به نام ميله يونيزاسيون در مسير شعله استفاده ميشود. در صورت برقرار شدن شعله و وجود حرارت، يك جريان الكتريكي در آن برقرار شده و رله مشعل با دريافت اين جريان به عملكرد خود ادامه ميدهد. اگر به هر علت تغييري در وضعيت اين جريان رخ دهد مشعل توسط رله خاموش ميشود.

تنظيم مشعل گازسوز

۱ــ يك دستگاه مشعل گازسوز

۲ــ آچار آلن دراندازههاى متفاوت

۳ــ آچار تخت در اندازههاى مختلف

۴ــ آوومتر (آمپرمتر انبرى)

مراحل اجراى كار

۱ــ كليداصلى برق ورودى به مشعل را قطع كنيد.

۲ــ با يك آچار مناسب در مشعل را باز كنيد.

۳ــ مهره ماسوره يا مهره ورود گاز به داخل مشعل را باز كنيد.

۴ــ دوعدد پيچ نگهدارندهٔ گاز را كه بعد از شيربرقى لوله مشعل قرار دارد شل كنيد.

۵ ــ مجموعه لوله گاز الكترود جرقه و الكترود يون شبكهاحتراق را بيرون آوريد.

۶ ــ پيچ روى بست الكترود جرقه و الكترود يون را شل كنيد.

۷ــ فاصله ميان الكترود جرقه احتراق و يا فاصلهٔ ميان دوالكترود جرقه ازهم در مدلهاي ديگر راحداقل ۳ ميليمتر تنظيم كنيد.

۸ ــفاصله ٔهوايى بين ميله زمين (عصايى) و ميله يونيزاسيون (الكترود يون)، را ۳ تا ۵ ميلىمتر تنظيم كنيد.

دقت كنيد كه ميله يونيزاسيون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد.

۹ــ مجموعه را در محل خود ببنديد.

۱۰ــ براى تنظيم شبكه احتراق، پيچ قفل كننده ۳ را شل كنيد.

۱۱ــ به وسيله بادامك تنظيم شعله ۲ مجموعه شبكه احتراق را، با جلو و عقب بردن، تنظيم كنيد.

۱۲ــ پس ازتنظيم شعله، پيچ قفل كننده ۳ را سفت كنيد.

۱۳ـ ـبرق ورودى به مشعل را وصل كنيد.

۱۴ــ مشعل را استارت كنيد.

۱۵ــ به وسيله آمپرمتر انبرى، با قراردادن يكى ازسيم هاى تغذيه (نول يا فاز) در داخل قسمت (انبر)، ميزان جريان عبورى

به مشعل را مشاهده و آن را با آمپر نامى دستگاه مقايسه كنيد.
در صورت مغايرت حتما مشعل را خاموش و علت يابى كنيد(شفت الكتروموتور،دمنده و قسمتهاي گردنده را وارسى كنيد).

۱۶ــ پس از اطمينان از كاركرد صحيح مشعل، ابزار و وسايل كار خود را جمع آورى نماييد و تحويل انبار دهيد.

شيربرقى مشعل گازسوز

تعمير مشعل

تعمير مشعل

برش شير برقى است كه در مشعل هاى يك مرحله اى گاز سوز نصب مىشود و قابل تنظيم (تدريجى) است.
قسمت هاى مختلف و اجزاى  تشكيل دهنده شير در زير آمده است:
شير برقى مزبور داراى يك سيستم قابل تنظيم براى باز  اوليه است .شير، تدريجا بازمىشود تا شعله به وضعيت نهايى شدن خود برسد. حداكثر زمان باز شدن شير ۲۰ ثانيه است و شير در مدت يك ثانيه بسته مى شود.
همانطور كه در دياگرام، كورس تنظيم سرعت باز شدن مشخص است، در مدت زمان صفر تا ۲۰ ثانيه شير برقى تدريجا به حالت كاملا باز درمى آيد ولى زمان خاموش شدن،درمدتي كه ثانيه، مسير را مى بندد.
(۴۰ ٪شير به محض فعال شدن شير برقى و ۶۰ ٪بقيه به تدريج درمدت زمان ذكر شده باز مىشود.) قبل از اقدام به تنظيم شير برقى تدريجى، بايد از نداشتن نشتى شيلنگ هاى ارتباطى گاز به مشعل، اطمينان حاصل كنيم.
همچنين بايدتنظيم كليدفشارى گاز رو ىعدد ۵ ميلى بار mbar قرارگرفته باشد. بعدازكنترل موارد بالا،نسبت به تنظيم شيربرقى و متناسب با محفظه  احتراق، اقدام مىشود. بايد توجه داشت كه طول شعله از 3/4 محفظه احتراق تجاوز كند و تحت هيچ شرايطى شعله به صفحه انتهايي محفظه احتراق (ديگ) برخورد ننمايد.

شير برقى گاز (نوع تدريجى)، داراى دو سيستم تنظيم به شرح زير است :

۱ــ تنظيم شير براى زمان باز شدن كامل آن
۲ــ تنظيم شير براى مقدار جريان گاز

براى تنظيم زمان باز شدن كامل شير بايد درپوش ۱۵ را باز كرد و مانند شكل و با چرخاندن پيچ تنظيم، درجهت عكس عقربه هاى ساعت، زمان باز شدن كامل را كم كرد و برعكس.
شير برقى تدريجى، بسته به ميزان افت فشار ناشى ازعبور جريان گاز از آن،مى تواند در دبى هاى حجمى متفاوت عمل نمايد.

به عنوان مثال، يك نوع شير گاز تدريجى در اندازه 1/2 مي تواند از 1/8 الى 60 متر مكعب در ساعت، گاز را از خود عبور دهد.

تعمير مشعل

تعمير مشعل

كه اين ميزان، بسته به نوع محفظه احتراق و ميزان هواى درنظر گرفته شده، مى تواند تنظيم گردد.

تنظيم مقدار جريان گاز به شرح زير است: ابتدا پيچ استوانه اى قفل كننده، مطابق شكلهاى الف و ب كمى باز شود. سپس، با چرخاندن

فلكه تنظيم مقدارنهايى گاز ۱۳ مى توان درجهت عكس عقربه هاى ساعت ميزان گاز عبورى را زياد كرد و برعكس. بعد از تنظيم بايد پيچ
۲ محكم گردد.

تنظيم شير برقى مشعل گازسوز

۱ شير دستى گاز ورودى به مشعل را به حالت باز قرار دهيد.

۲ كليد فشار گاز را روى عدد  mbar ۵ ميلى بار تنظيم كنيد.

۳ به وسيلهٔ آب صابون از نداشتن نشت گاز، اطمينان حاصل كنيد.

۴ پس از اطمينان از نداشتن نشتى در اتصالات و شيرآلات مشعل، درپوش شير برقى را باز كنيد.

۵ به وسيلهٔ درپوش شير، زمان باز شدن كامل شير را تنظيم كنيد.

6 مشعل را روشن كنيد.

۷ براى تنظيم شير برقى جهت عبور جريان گاز به ميزان مورد نياز (كه بستگى به نوع محفظهٔ احتراق و ميزان هواى احتراق

تعمير مشعل

تعمير مشعل

دارد) بايد پيچ قفل كننده (شمارهٔ ۲) را به وسيلهٔ پيچ گوشتى شل كنيد

۸ سپس با چرخانيدن فلكهٔ تنظيم مقدار نهايى گاز (شمارهٔ ۱۳ از شكل ۲۵ ۵)، ميزان گاز عبورى از شير را تنظيم كنيد.

۹ بعد از تنظيم ميزان نهايى گاز عبورى از شير، پيچ قفل كننده (شمارهٔ ۲) را محكم كنيد.

سيم كشى مشعل گازسوز:

نقشهٔ گستردهٔ (شكل ۳۰ ۵) مربوط به سيم كشى داخل مشعل است، كه توسط كارخانهٔ سازنده صورت گرفته است. شكل ۳۱ ۵ مربوط به سيم كشى خارج مشعل است كه توسط نصّاب بايد در محل اجرا گردد.

مراحل اجراى كار
۱ ارتباط تابلوى برق به مشعل را توسط كليد و يا فيوز اصلى قطع كنيد.

۲ سر سيم هاى قسمت هاى مختلف مشعل از پايهٔ رله جدا شود. اين كار توسط مربى كارگاه اجرا شود.

۳ مشعل را در سيم هاى مربوط به قسمت هاى مختلف مشخص نماييد و به ترمينال مربوط در پايهٔ رله مطابق شكل ۳۰ ۵ وصل كنيد.

۴ سيم كشى بيرون مشعل را مطابق شكل ۳۱ ۵ اجرا كنيد.

تعمير مشعل

تعمير مشعل

۵ پس از تأييد صحت سيم كشى توسط مربى كارگاه و در حضور وى، فيوز اصلى و كليد اصلى برق را درحالت وصل
قرار دهيد و مشعل را روشن كنيد.
در جدول ۲ ۵، عيوب، علل احتمالى و چگونگى رفع
عيب آنها را در مشعل گازى دمنده دار ملاحظه مى كنيد.

 

عيوب مشعل گازسور:

برق وصل است ولى موتور مشعل روشن نمى شود:

علّت احتمالى

۱ شير گاز بسته است.
۲ كليد فشار گاز روى فشارى بالاتر از فشار گاز شهر تنظيم شده است.
۳ مدار كليد فشار گاز قطع شده است.
۴ مدار كليد فشار هوا اتصالى كرده است.

طريقه رفع عيب

۱ شير گاز را باز كنيد.
۲ درجهٔ فشار كليد فشار گاز شهر را تنظيم كنيد.
۳ مدار كليد فشار گاز را براى تداوم چك كنيد.
۴ رله را برداريد و با استفاده از اهم متر، مدار كليد فشار هوا را چك كنيد كه اتصالى نداشته باشد.

موتور روشن مى شود و بعد از چند ثانيه رله اعلام خطر (رى ست) مى كند:

علّت احتمالى

۱ سيم الكترود (يون) حس شعله يا مدار آن به بدنهٔ مشعل اتصالى دارد.

طريقه رفع عيب

۱ كنترل رله را باز نماييد و با استفاده از اهم متر، اتصال مدار الكترود حس شعله را به بدنهٔ مشعل چك كنيد.

موتور به طور دائم روشن مى ماند و هيچ اتّفاق ديگرى نمى افتد:

۱ اتصال فن به موتور باز شده است.
۲ مجراى ورودى هواى مشعل مسدود شده است.
۳ كليد فشار هواى مشعل روى فشار زياد تنظيم شده است.
۴ مدار كليد فشار هواى مشعل قطع شده است.
۵ لولهٔ فشار هوا در داخل پوستهٔ مشعل قرار نگرفته است.
۶ در مواردى كه كليد فشار هوا به صورت گريز از مركز است:
الف. كوپلينگ كليد ساييده شده است.
ب.  ميكروسوئيچ ها وصل نمى كند.
ج.  كليد فشار هواى مشعل خراب شده است.

طريقه رفع عيب

۱ كوپلينگ ارتباط بين موتور و فن خراب است و بايد تعويض شود.
۲ دمپر تنظيم هواى ورودى را، كه بسته است، باز كنيد.
۳ كليد فشار هواى مشعل را تعويض نماييد.
۴ درجهٔ تنظيم را كم كنيد و براى چك كردن، مدار كليد فشار كنترل هوا را برداريد و با استفاده از يك سيم
و با احتياط موتور را روشن كنيد. سپس با استفاده از اهم متر، مدار كليد فشار هوا را چك كنيد.
۵ محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب كنيد.
۶ كليد گريز از مركز را به طريق زير رفع عيب كنيد:
الف. كوپلينگ و يا كليد گريز از مركز را تعويض نماييد.
ب. كليد گريز از مركز تعويض شود.
ج. كليد فشار هواى مشعل را تعويض نماييد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،مشعل روشن مى شود امّا پس از چند لحظه خاموش مى شود:

علّت احتمالى

۱ اتصالات فاز و نول جابه جا شده اند.
۲ مدار حس شعله قطع است.
۳ الكترود جرقه زن به بدنهٔ مشعل اتصال دارد.
۴ الكترودهاى جرقه زن در داخل شعله و در مجاورت الكترود حس شعله قرار دارد.
۵ الكترود حس كنندهٔ شعله در داخل شعله قرار ندارد.

طريقه رفع عيب

۱ محل آنها را تعويض كنيد.
۲ محل قطع شده را بيابيد و رفع عيب كنيد.
۳ محل اتصالى را بيابيد و رفع عيب كنيد.
۴ الكترودهاى جرقه زن را به عقب بكشيد تا به اندازهٔ چند ميلى متر از شعله فاصله بگيرند.
۵ محل استقرار آن را اصلاح كنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى ديگ،مشعل جرقه مى زند و شير باز مى شود امّا شعله روشن نمى شود:

علّت احتمالى

۱ نسبت اختلاط گاز و هوا درست نيست.
۲ الكترودهاى جرقه زن درست تنظيم نشده و درست جرقه نمى زنند.

طريقه رفع عيب

۱ دمپر هوا و شير گاز را تنظيم كنيد.
۲ محل استقرار جرقه ها را اصلاح كنيد.

پس ازتخليهٔ اجبارى ديگ، مشعل مشتعل مى شود اما بلافاصله خاموش و عمل تخليه تكرار مى شود:

علّت احتمالى

1 درجهٔ كليد فشار هوا زياد است.

طريقه رفع عيب

2 درجهٔ كليد فشار هوا را كم كنيد.

مشعل مشتعل مى شود امّا پس از مدتى دوباره خاموش مى گردد:

علّت احتمالى

شعله به اندازهٔ كافى بلند نيست.

طريقه رفع عيب

عبور گاز را زياد كنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، مشعل جرقه نمى زند:

علّت احتمالى

۱ فاصلهٔ الكترود جرقه با بدنه زياد است.
۲ ترانسفورماتور جرقه سوخته است.
۳ ولتاژ برق كم است.

طريقه رفع عيب

۱ فاصلهٔ آنها را تنظيم كنيد.
۲ ترانس را تعويض كنيد.
۳ در صورت نياز يك عدد ترانس اتوماتيك در
مدار نصب كنيد.

پس از گذشت زمان تخليهٔ اجبارى، شير گازباز نمى شود:

علّت احتمالى

۱ ولتاژ برق كم است.
۲ بوبين شير سولونوييدى گاز سوخته است.

طريقه رفع عيب

۱ براى ولتاژهاى حدوداً كمتر از ۱۷۰ ولت اين
اتفاق مى افتد. در صورت نياز، يك عدد ترانس
اتوماتيك در مدار نصب كنيد.
۲ بوبين شير برقى را تعويض كنيد.